Narių priėmimo, stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka

Lietuvos grūdų augintojų asociacijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys grūdų auginimu, perdirbimu, realizavimu, dirbantys sėklininkystės, mokslo bei kitose srityse, pripažįstantys asociacijos įstatus ir aktyviai dalyvaujantys Asociacijos veikloje. 

 

Iš Lietuvos grūdų augintojų asociacijos įstatų:

„10. Asociacijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys grūdų auginimu, perdirbimu, realizavimu, dirbantys sėklininkystės, mokslo bei kitose srityse, pripažįstantys asociacijos įstatus ir aktyviai dalyvaujantys Asociacijos veikloje ir įmokėję pradinį įnašą. <...>“

„12. Asociacijos nariais gali būtu ne tik Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, bet ir kitų valstybių įregistruotos įmonės, organizacijos.“

 

 

Stojamieji įnašai ir jų mokėjimo tvarka:

1. Norintys tapti Lietuvos grūdų augintojų asociacijos nariais, pateikia prašymą apie norą įstoti į asociaciją.
2. Artimiausiame, po prašymo pateikimo dienos, susirinkime priimamas sprendimas dėl priėmimo į narius.
3. Apie priimtą sprendimą, per 5 d. nuo sprendimo priėmimo, informuojamas prašymo pateikėjas.
4. Asmuo, gavęs teigiamą sprendimą apie priėmimą, per 14 kalendorinių dienų sumoka stojamąjį įnašą. Laiku nesumokėjus, naujas narys yra išbraukiamas iš sąrašų.

  

Metinis narių mokestis ir jo mokėjimo tvarka:

1. Metinis asociacijos nario mokestis registruotiems nariams nustatomas kiekvienais kalendoriniais metais už einamus metus ir tvirtinamas narių susirinkimo metu.

2. Metinis asociacijos nario mokestis mokamas 1 kartus metuose.

3. Mokestis mokamas mokėjimo pavedimu į Lietuvos grūdų augintojų asociacijos einamąją sąskaitą banke.

  

Norint tapti nariu, reikia pateikti užpildytus:
1. Prašymą tapti Lietuvos grūdų augintojų asociacijos nariu; 
2. Priedą Nr. 1 prie prašymo tapti Lietuvos grūdų augintojų asociacijos nariu.

 

 

 

 

 

SpausdintiEl. paštas